SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ





20.07.2015 Gdańsk VIII edycja Otwartego Konkursu Prac Studenckich i Doktoranckich "Aktualna nauka" RODM Gdańsk

Instytut Polski w Sankt Petersburgu,
Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu i
Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

ogłaszają VIII edycję Otwartego Konkursu Prac Studenckich i Doktoranckich „Aktualna nauka”
(ZSSR, Polska i  państwa Europy Środkowo-Wschodniej w polityce światowej XX wieku) poświęconego pamięci Olega N. Kena



Program konkursu obejmuje trzy kierunki badawcze:

Związek Radziecki, Polska oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej w  stosunkach międzynarodowych okresu międzywojennego;
Związek Radziecki i Polska (Rosja i Polska) w XX wieku: kluczowe problemy wzajemnych relacji;
Historia i kultura Związku Radzieckiego, Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.

Konkurs jest skierowany do

 • studentów i doktorantów lub osób ubiegających się o stopień naukowy na wydziałach historii, nauk społecznych, stosunków międzynarodowych i archiwistyki uczelni akademickich Federacji Rosyjskiej (FR),  Polski (RP) oraz innych państw;
 • doktorantów lub osób ubiegających się o stopień naukowy w instytutach naukowych FR i RP oraz innych państw;
 • studentów i doktorantów oraz osób ubiegających się o stopień naukowy, prowadzących samodzielne badania z  historii Związku Radzieckiego i Polski w  stosunkach międzynarodowych oraz historii krajów Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.

Obowiązkowe wymagania do uczestników:

 • status studenta, doktoranta lub osoby ubiegającej się o stopień naukowy w instytutach naukowych;
 • uczestnicy są proszeni o podanie danych osobowych (imię, drugie imię, nazwisko; dla studentów – pełna nazwa uczelni, wydziału, katedry lub zakładu, kierunku, roku studiów i kopia legitymacji studenckiej; dla doktorantów lub osób ubiegających się o stopień naukowy - pełna nazwa uczelni lub instytutu naukowego, wydziału, katedry lub zakładu, roku studiów, kopia legitymacji doktoranta) oraz informacji kontaktowej.

Uwaga: w przypadku planowanego przedstawienia na Konkurs pracy w okresie nie więcej niż trzy miesiące po ukończeniu studiów wymagane jest podanie informacji o uczelni lub instytucie naukowym, miesiąca ukończenia studiów oraz kopii legitymacji.

Wymagania dla prac konkursowych:

 1. temat pracy ma odpowiadać jednemu z przedstawionych wyżej kierunków badawczych Konkursu;
 2. objętość pracy – od 0,5 do 1 arkusza autorskiego (1 arkusz autorski – 40000 znaków ze spacjami);
 3. język pracy – rosyjski, polski lub angielski;
 4. gatunek literacki – dowolny  np. artykuł naukowy, szkic, esej, etc. Do udziału w Konkursie są dopuszczalne są również fragmenty prac rocznych oraz magisterskich lub rozdziały prac doktorskich, które nie przewyższają ustalonej objętości .Prosimy jednak nie przesyłać referatów przeglądowych i publikacji archiwaliów. Referatów przeglądowych i publikacji archiwaliów nie rozpatrujemy;
 5. praca ma być przesłana w formie elektronicznej pod adres olegken@mail.ru nie później niż do dnia 15 października 2015 roku;
 6. praca nie może być opublikowana (w tym w Internecie) do czasu jej skierowania do udziału w Konkursie i aż do przyjęcia decyzji przez Radę Ekspertów (pierwsza publikacja prac następuje w zbiorze prac konkursowych, następne – z powołaniem na pierwszą publikację);
 7. w pracy konieczne jest wyraźne zaznaczenie granic cytowania oraz przytoczenie odnośników na opublikowane lub elektroniczne źródła cytatu;
 8. dobrze widziane jest obeznanie autora pracy konkursowej z badaniami Olega Kena, opublikowanymi i opracowanymi przez niego dokumentami archiwalnymi, rozwinięcie jego wątków (lub polemika).

Uwaga: fakt przesłania pracy na konkurs jest rozpatrywany jako zgłoszenie do udziału.

Etapy i terminy przeprowadzenia konkursu:

 • 13 marca 2015 roku – ogłoszenie w Internecie VIII edycji Konkursu;
 • 13 marca -15 października 2015 roku – zgłaszanie prac na Konkurs;
 • 15 października 2015 roku – ostatni termin nadsyłania prac konkursowych;
 • 16 października - październik 2015 roku – ocena przez Radę Ekspertów prac konkursowych i podsumowanie wyników Konkursu;
 • listopad 2015 roku – ogłoszenie w Internecie nazwisk laureatów Konkursu i personalne poinformowanie uczestników o zwycięstwie;
 • grudzień 2015 roku – uroczyste wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych laureatom i laureatkom Konkursu z udziałem organizatorów Konkursu, członków Rady Ekspertów, przedstawicieli „Światowego Klubu Petersburżan” – przyznającego Nagrodę Specjalną konkursu (Prezydent Klubu – członek korespondent RAN M. Piotrowski, Prezes Zarządu W. Orłowa), oraz przedstawicieli mediów i gości honorowych.

Skład Rady Ekspertów:

 • Dr. hab. Borys W. Ananjicz (Przewodniczący Rady), członek RAN, główny pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Historii RAN;
 • Dr. hab. Mariusz Wołos, profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Instytutu Historii PAN (Warszawa);
 • Dr. hab. Gil Andrzej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie;
 • Dr. hab Władlen S. Izmozik, profesor Katedry Nauk Społeczno-Humanistycznych Północno-Zachodniego Państwowego Zaocznego Uniwersytetu Technicznego (Sankt Petersburg);
 • Dr. Siergiej A. Isajew, starszy pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Historii RAN;
 • Dr. hab. Nikita A. Łomagin, profesor Wydziału Ekonomicznego Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego;
 • Dr. hab. Aleksander I. Rupasow, naczelny pracownik naukowy Petersburskiego Instytutu Historii RAN;
 • Dr. hab. Michaił N. Suprun, profesor, kierownik Katedry Rosyjskiej Historii Północnego (Arktycznego) Federalnego Uniwersytetu (Archangielsk);
 • Dr. Szabaciuk A., pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Wiera D. Ken, koordynatorka Konkursu.

Uwaga: Wszyscy członkowie Rady Ekspertów oraz koordynatorka biorą udział w obradach Konkursu nieodpłatnie.

Ogłoszenie i nagrodzenie laureatów Konkursu

Rada Ekspertów Konkursu w ustalonych terminach wyznacza ośmioro laureatów Konkursu (I, II, III Nagrody, cztery wyróżnienia i nagroda specjalna), po czym odbywa się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych. Laureat I Nagrody zostanie zaproszony do Petersburga na wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych na koszt organizatorów. Prace laureatów konkursu po uzgodnieniu z autorami i przeprowadzeniu naukowej i redakcyjnej korekty zostaną opublikowane oddzielnym w oddzielnym wydaniu.

Informacje o Konkursie:

Ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu zostanie umieszczone na prywatnej stronie Olega N. Kenawww.olegken.ru, na stronach Instytutu Polskiego w Petersburgu www.polinst.ru oraz na stronie Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk www.spbiiran.nw.ru. Na tych stronach również będą umieszczone wyniki konkursu. Uczestnicy i osoby zainteresowane mogą śledzić wszystkie zmiany na prywatnej stronie Olega N. Kena.

Lista laureatów zostanie ogłoszona na wszystkich wyżej podanych stronach internetowych. Laureaci i laureaktki zostaną poinformowani o zwycięstwie i zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.



Oleg N. Ken  (1960, Orsk obwód Orenburskiego – 2007 Sankt Petersburg)

- doktor habilitowany w dziedzinie historii, profesor Katedry  Historii Powszechnej Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena (Sankt Petersburg). Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, historii Europy (przede wszystkim Polski) i ZSSR w latach 1920-1930.

Za najbardziej ważne prace uważał:

 • Collective Security or Isolation?: Soviet Foreign Policy and Poland, 1930–1935. St. Petersburg: Evropeiskiy Dom, 1996.
 • «Wiersze o Nieznanym żołnierzu» a oczekiwania epoki // Russian Studies. 1998. № 4.
 • Pomiędzy Cezarem a Czyngis-chanem: Napoleon w ujęciu J. W. Tarle jako pamiątka literatury oraz walki społeczno-politycznej lat 1930. // Клио. 1998. № 3.
 • Zagrożenia wojenny wiosną 1930 roku a stosunki sowiecko-polskie // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Т. XXXV (1999). («”Военная тревога” весны 1930 г. и советско-польские отношения»)
 • Biuro Polityczne KC KPZR a stosunki ZSSR z zachodnimi sąsiadami (koniec 1920-1930 r.). Problemy. Dokumenty. Próba komentarzu. Cz.1: Grudzień 1928 – czerwiec 1934 r. СПб.: Европейский дом, 2000. (В соавторстве с А. И. Рупасовым. Изд. 2-е, испр. и дополн.: Западное приграничье: Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934. М.: Лабиринт, 2014)
 • Planowanie mobilizacyjne a decyzje polityczne: koniec 1920 - połowa lat 1930-ch. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2002. (Изд. 2-е, перераб. М.: ОГИ, 2008)
 • Karol Radek a Biuro Informacji Międzynarodowej KC WKP(b), w latach 1932–1934 // Cahiers du monde russe, soviétique et post-soviétique. T. 44 (2003). No. 1.
 • Pakt o nieagresji Polska - ZSRR (1930–1932 гг.). СПб.: Изд-во ПИЯФ РАН,.
 • Le double aspect de la stratégie soviétique en Europe centrale et orientale 1925–1939 // Communisme. 2003. No. 74/75.
 • Szwecja w polityce Moskwy w latach 1930–1950. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. (В соавторстве с Л. Самуэльсоном, А. И. Рупасовым, П. В. Петровым)



facebook