SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.11.2015 Gdańsk Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości RODM Gdańsk

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Miasto Słupsk zapraszają na Konferencję Naukowo-Metodyczną "Edukacja Równościowa. Wyzwania-Potrzeby-Możliwości".

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukowo-metodyczną, która odbędzie się w dniach  01-02 grudnia 2015 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia oraz Jego Magnificencji Rektora Prof. dra hab. Romana Drozda.

Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest istotnością tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni edukacyjnej. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, wiek i orientację seksualną to obowiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz podpisując szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji. Stosunek państwa i społeczeństwa do grup mniejszościowych oraz poszanowanie ich praw jest testem dla funkcjonowania każdej demokracji. Również w Polsce, wśród szeregu mniejszości społecznych istnieją osoby przynależące do mniejszości płciowych, etnicznych, narodowych, wiekowych, seksualnych oraz osoby niepełnosprawne. Niestety, osoby te wciąż doświadczają dyskryminacji z powodu swojej przynależności do określonej grupy.

W związku z tym podjęliśmy wyzwanie zorganizowania niniejszego przedsięwzięcia, które jak wierzymy okaże się w obliczu wyzwań, potrzeb i możliwości edukacji równościowej cenną okazją do wymiany doświadczeń dla tych wszystkich, które zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji, uwrażliwianiem na jej przejawy i uczącym poszanowania dla odmienności. Zachęcamy także Państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na część praktyczną konferencji, która może być pomocna, zwłaszcza pedagogom i pedagożkom, nauczycielom i nauczycielkom klas, pracownikom i pracowniczkom instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji.TEMATYKA WARSZTATÓW (DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI)

1. Edukacja równościowa - cele i metody wdrażania (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)

2.Sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)

3. Możliwości włączenia treści edukacji globalnej do zajęć edukacyjnych (Centrum Edukacji Obywatelskiej)

4. Metody przeciwdziałania mowie nienawiści na tle homofobicznym (Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado)

5. Praca z dziećmi imigrantów/uchodźców (Fundacja dla Wolności)

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Warunkiem udziału w konferencji i/lub warsztatach metodycznych jest wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej
do dnia 16 listopada 2015 r. mailowo na adres:gpr@wp.pl

Udział w konferencji oraz warsztatach jest bezpłatny.
Uczestniczy pokrywają jedynie koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu (we własnym zakresie)

Więcej informacji: http://www.edukacjarownosciowa.slupsk.pl/

DO POBRANIA :

Program konferencji / PDF

Karta zgłoszeniowa / MSWordKonferencja i warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wirtu@lni-Re@lni",
realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

facebook