RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.08.2018 Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych RODM Gdańsk poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do wzięcia udziału w 30 edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

 Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówce zagranicznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2018 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 października br. Wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca powinna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

 • opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);
 • opinię promotora (opatrzoną podpisem);
 • życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl lub telefonicznie: Magdalena Krawczyńska-Krupa tel. 22 523 8025
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu Ministra SZ
na najlepsza pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych


Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 • Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580.
 • W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD:
adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
adres e-mail: iod@msz.gov.pl

 • Zakres przetwarzanych danych uczestników konkursu obejmuje:
 • Życiorys autora pracy zawierający jego dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy i adres korespondencji,
 • imię i nazwisko oraz opinię recenzenta pracy,
 • imię i nazwisko oraz opinie promotora pracy,
 • nazwę uczelni.
 • Zakres przetworzonych danych laureatów konkursu obejmuje dodatkowo:
 • data i miejsce urodzenia,
 • numer ewidencji PESEL,
 • NIP,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • oddział Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • właściwy Urząd Skarbowy,
 • numer konta bankowego.
 • Dane wskazania w pkt 3, są przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej – w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym polegające na działalności informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, zagadnieniami z zakresu polskiej polityki zagranicznej, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz praw człowieka, poprzez organizację konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.
 • Dane osobowe, o których mowa w pkt 3, są przekazywane przez uczelnię, zgłaszającą uczestnika w formie elektronicznej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 • Dane osobowe laureatów, wskazane w pkt 4, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 4 oraz ust. 6, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.
 • Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy MSZ.
 • Dane uczestników konkursu podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 • Dane laureatów konkursu (w zakresie imię i nazwisko, nazwa uczelni, tytuł nagrodzonej pracy) oraz ich promotorów (imię, nazwisko i tytuł naukowy) będą upublicznione poprzez publikację na stronie internetowej MSZ, zgodnie z zapisem zawartym w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu.
 • Uczestnikowi konkursu przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 i 18-19 oraz art. 21 RODO (w przypadku laureatów konkursu prawo określone w art. 21 przysługuje jedynie do czasu publikacji danych), w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a także w szczególnych przypadkach wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, z zastrzeżeniem pkt 13.
 • Laureatowi konkursu nie przysługuje prawo określone w art. 21 RODO w odniesieniu do danych, o których mowa w pkt 4.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


Źródło: MSZfacebook