RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

09.05.2019 Rada Europy obchodzi 70-lecie założenia RODM Gdańsk

70 lat temu 10 państw – Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy – podpisało statut nowej organizacji międzynarodowej. Tak zaczęła się historia Rady Europy, najstarszej organizacji międzyrządowej na naszym kontynencie, której powstanie wynikło z potrzeby stworzenia ponadnarodowej wspólnoty dążącej do umacniania pokoju oraz wartości demokratycznych. Wartości te były szczególnie ważne dla odbudowującego się po II wojnie światowej Starego Kontynentu.

Rada Europy oficjalnie powstała 5 maja 1949 roku w Londynie, kiedy to przedstawiciele państw założycielskich podpisali się pod jej statutem. Było to zwieńczenie negocjacji, które rozpoczęły się rok wcześniej w Hadze. Wtedy to, podczas tzw. Kongresu Europy, przyjęte zostało Przesłanie do Europejczyków, gdzie znalazła się znamienna deklaracja: „Pragniemy Europy zjednoczonej, gdzie na całym jej obszarze powróci wolność poruszania się osób, przepływu idei i dóbr”. W ten sam sposób rolę Rady Europy postrzegał Robert Schuman, który mówił o niej jako o „laboratorium, w którym prowadzi się eksperymenty nad współpracą europejską, aż do momentu, gdy stanie się ona organiczną instytucją jedności europejskiej”.

Rada Europy skupia swoją działalność wokół ochrony swobody wypowiedzi i wolności mediów, wolności zgromadzeń, równości i ochrony mniejszości. Wspiera państwa członkowskie w zwalczaniu korupcji, terroryzmu oraz w podejmowaniu niezbędnych reform prawnych. Ponadto promuje prawa człowieka poprzez międzynarodowe konwencje, których w trakcie swojego istnienia przyjęła łącznie 223. Wśród nich istotne miejsce zajmuje Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która przyczyniła się do zniesienia kary śmierci w Europie. Inne konwencje dotyczą takich zagadnień, jak zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej czy cyberprzestępczość.

Członkiem Rady Europy może zostać każde europejskie państwo respektujące zasady praworządności, demokracji parlamentarnej i ochrony praw człowieka. Gwarancją przestrzegania tych wartości jest ratyfikowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka najpóźniej rok po przyjęciu do w poczet członków. Ostatnim warunkiem jest otrzymanie zaproszenia do dołączenia do organizacji.  Aktualnie Rada Europy zrzesza 47 państw członkowskich, są to: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Poza tym status obserwatora przy organach Rady Europy posiadają: Izrael, Japonia, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone oraz Stolica Apostolska.

Polska została przyjęta do Rady Europy 26 listopada 1991 roku. Stało się to możliwe dzięki demokratycznym przemianom, które rozpoczęły się w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 1989. O przyjęcie Polski do Rady Europy zwrócił się 23 stycznia 1990 roku w Strasburgu rząd Tadeusza Mazowieckiego, z Ministrem Spraw Zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim. Jesienią tego samego roku Komisja Polityczna Zgromadzenia Parlamentarnego sporządziła raport o Polsce, w którym proponowała, by „Polska idąca szybko drogą reform demokratycznych” została jak najszybciej zaproszona do członkostwa w Radzie Europy. Wymogiem było przeprowadzenie całkowicie wolnych wyborów; te odbyły się jesienią 1991 roku. Umożliwiło to Polsce stanie się pełnoprawnym członkiem Rady Europy i stanowiło pierwszy krok w stronę integracji z Unią Europejską.


Źródła: MSZ, Rada Europy, Rzecznik Praw Obywatelskich


facebook