RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.06.2019 XXXI Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych RODM Gdańsk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza XXXI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na arenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej tematyki:

  • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
  • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
  • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
  • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
  • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
  • prawa człowieka;
  • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
  • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na placówce zagranicznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2019 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 października wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca powinna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

a)     opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);
b)     opinię promotora (opatrzoną podpisem);
c)     życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres ad.sekretariat@msz.gov.pl lub telefonicznie: Sekretariat Akademii Dyplomatycznej MSZ tel. 22 523 79 85.


DO POBRANIA: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu Ministra SZ na najlepsza pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych/ MSWord

facebook