RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.07.2019 Finlandia objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej RODM Gdańsk

„Kamienie węgielne integracji europejskiej – pokój, bezpieczeństwo, stabilność, demokracja i dobrobyt – muszą być chronione. Tylko poprzez wspólne działanie i obronę naszych wartości Unia Europejska może stawić czoła głównym wyzwaniom naszych czasów, promując jednocześnie dobrobyt obywateli” – głosi program fińskiej prezydencji w Radzie UE. Trzecie przewodnictwo Finlandii w Unii trwa od 1 lipca do końca roku.

Państwo sprawujące półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej odpowiada za kierowanie jej pracą i zapewnienie ciągłości realizacji inicjatyw UE. Oprócz priorytetów, które Finowie zawarli w programie na najbliższe półrocze – praworządności, klimatu, konkurencyjności gospodarki i bezpieczeństwa obywateli – do rozwiązania pozostają także kwestie „odziedziczone” po poprzednikach, jak na przykład brexit czy rozszerzenie UE w rejonie Bałkanów Zachodnich. Ponadto na Finlandię spadnie obowiązek negocjowania przyszłego budżetu Wspólnoty.

W kwestii ochrony rządów prawa Finowie sygnalizują konieczność znalezienia „lepszej i bardziej efektywnej drogi do zapewnienia respektowania wspólnych wartości przez państwa członkowskie oraz zapobiegania potencjalnym problemom”. Opowiadają się również za uzależnieniem przyznawania funduszy od stanu praworządności w poszczególnych krajach. Kolejnym priorytetem fińskiej prezydencji jest ochrona klimatu, którą ma zapewnić uczynienie europejskich gospodarek bezemisyjnymi do roku 2050. Nacisk ma zostać także położony na implementację strategii bioekonomicznej przygotowanej przez Komisję Europejską i Konwencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej. Środki na politykę klimatyczną mają zostać zabezpieczone w perspektywie budżetowej na lata 2021-2027.

Podczas swojej prezydencji w Radzie rząd w Helsinkach chce się także skoncentrować na konkurencyjności gospodarki i walce z wykluczeniem społecznym. Realizacji tego celu ma służyć dążenie do stworzenia jak najbardziej wszechstronnego wspólnego rynku, prowadzenie „ambitnej, otwartej i opartej na przejrzystych zasadach polityki handlowej”, a także utworzenie inkluzywnej unii gospodarczej. Program gospodarczy fińskiej prezydencji jest związany z ekologią, gdyż jako długoterminowy cel określa „uczynienie UE najbardziej konkurencyjną, sprzyjającą włączeniu społecznemu i niskoemisyjną gospodarką na świecie”. Ostatnią kluczową dziedziną w programie przedstawionym przez Finów jest bezpieczeństwo. Wskazują na konieczność ewaluacji silnych i słabych stron strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Wśród głównych celów do realizacji wymieniają ochronę Europy poprzez zacieśnienie współpracy w zakresie obrony i bezpieczeństwa, stawienie czoła zagrożeniom hybrydowym, walkę z przestępczością międzynarodową i terroryzmem. Nacisk na współpracę ma sprawić, że Unia Europejska pozostanie „silnym, zjednoczonym i efektywnym globalnym graczem”.  

Rotacyjna prezydencja w Radzie Unii Europejskiej trwa pół roku. Państwa, które mają ją sprawować kolejno po sobie, ściśle ze sobą współpracują w grupach liczących po trzy kraje. Taki system obowiązuje od wejścia w życie traktatu lizbońskiego w 2009 roku. Każda grupa wyznacza długofalowe cele i sporządza wspólny program tematów i ważnych spraw, nad którymi Rada pracuje przez 18 miesięcy. Na podstawie wspólnego programu, każde państwo tworzy własny, bardziej szczegółowy program na okres sprawowania prezydencji. Obecna grupa składa się z Rumunii, Finlandii i Chorwacji.

Źródła: Rada UE, eu2019.fi, Euractiv


facebook