RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.07.2019 Polska prezydencja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ RODM Gdańsk

1 sierpnia rozpoczęła się druga, miesięczna prezydencja Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska jest niestałym członkiem Rady od 1 stycznia 2018r. i w maju tego samego roku miała okazję pierwszy raz objąć w niej przewodnictwo.

Za priorytet polskiej prezydencji stawia się prawo humanitarne, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że „skupiamy się przede wszystkim na grupach najbardziej narażonych na konsekwencje działań militarnych i dyskryminację – dzieciach, kobietach, osobach z niepełnosprawnościami i mniejszościach religijnych”.

W okresie prezydencji Polski w Radzie Bezpieczeństwa odbędzie się m.in. otwarta debata Rady na temat dzieci w konfliktach zbrojnych, briefing wysokiego szczebla w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego, dodatkowo zorganizowana będzie debata poruszająca kwestie sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Ponadto w drugiej połowie miesiąca planowane jest nieformalne spotkanie Rady poświęcone bezpieczeństwu osób należących do mniejszości religijnych.

Rada Bezpieczeństwa to jeden z pięciu głównych organów ONZ. Jej zadaniem jest przede wszystkim czuwanie nad międzynarodowym pokojem i bezpieczeństwem. Przewodnictwo w Radzie państwa członkowskie obejmują rotacyjnie wg kolejności alfabetycznej w języku angielskim, na okres jednego miesiąca. Rotacyjna prezydencja jest dla niestałych członków Rady możliwością wpływania na jej funkcjonowanie. Pomimo ograniczonego prawa weta przysługuje im szereg uprawnień o charakterze organizacyjnym (m.in. decyzja dot. kolejności głosowania Rady nad poprawkami do rezolucji). Ponadto państwo przewodniczące pracom Rady w danym miesiącu zwyczajowo proponuje także zakres tzw. debaty tematycznej. Dla wielu niestałych członków debaty te stają się okazją do zwrócenia uwagi na tematy istotne dla nich w sferze międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.


facebook