SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.08.2019 Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 RODM Gdańsk

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 organizowany w Warszawie w dniach 9-10 września br. to spotkanie decydentów szczebla regionalnego, krajowego oraz ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach samorządowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego.

Jednym z głównych założeń programowych Szczytu REDS 2019 są interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie, które uzasadniają poszerzoną współpracę organizacyjną i programową z partnerami z kraju i zagranicy.

Debata będzie oparta na kompleksowym podejściu do zagadnień dyplomacji samorządowej, ekonomicznej i naukowej. Istotnym elementem będzie promocja przedsiębiorczości w stosunkach między regionami i lokalnymi społecznościami. Odpowiednia koordynacja działań promujących gospodarkę narodową na rynkach międzynarodowych poprzez lokalne ekosystemy tworzy warunki do skutecznej ekspansji, a tym samym wzmocnią konkurencyjność i atrakcyjność gospodarki.

Kluczowym partnerem w budowaniu silnej i dynamicznej współpracy regionalnej są uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze, które nadają ton tej współpracy nie tylko w obszarze szkolnictwa, lecz także w poszczególnych sektorach gospodarki.

Jednocześnie istotnym elementem polityki zagranicznej jest dyplomacja ekonomiczna wyrażona m.in. poprzez promocję polskiej gospodarki i przedsiębiorczości oraz przyciąganie inwestorów zagranicznych. Współpraca regionalna jest jednym z ważniejszych narzędzi służących realizacji celów dyplomacji ekonomicznej.

PLATFORMA WSPÓŁPRACY

Podczas Szczytu zainaugurowana zostanie platforma zrzeszająca ekspertów i liderów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Odbędzie się również szereg spotkań i warsztatów umożliwiających wymianę doświadczeń i podejmowanie nowej współpracy.

Na czas konferencji przewidziane są różne formaty działań, w tym: sesje plenarne, sesje panelowe równoległe, grupy robocze, seminaria równoległe, podpisanie porozumień pomiędzy partnerami, a także strefa wystawowa – miejsce prezentacji polskich i zagranicznych partnerów.

DLA KOGO?

Do wzięcia udziału w Szczycie serdecznie zachęcamy przedstawicieli urzędów centralnych i regionalnych, wszystkich szczebli jednostek samorządów oraz zrzeszeń samorządowców; instytucji samorządu gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; ośrodki analityczno-badawcze oraz niezależnych ekspertów z Polski i świata.

CELE

Głównym celem konferencji jest pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej.

Spotkanie ma umożliwić uczestnikom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do zagadnień dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania współpracy terytorialnej i naukowej. Ponadto, celami Szczytu są:

  • promocja współpracy regionalnej w wybranych obszarach
  • stworzenie unikatowej platformy do wymiany i nawiązania kontaktów pomiędzy interesariuszami z kraju i zagranicy
  • omówienie strategicznych dziedzin współpracy regionalnej
  • analiza najlepszych praktyk tworzenia ekosystemów wspierających lokalny rozwój
  • badanie interdyscyplinarnego wymiaru dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
  • podkreślenie innowacyjności w dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
  • zaznaczenie roli i pozycji Polski w kształtowaniu polityki regionalnej w Europie

Zakładane cele zostaną zrealizowane poprzez: interdyscyplinarne podejście do problemów i wyzwań, interaktywne formaty i stoiska oraz międzynarodową debatę praktyków i specjalistów.

EFEKTY

Przewidywane efekty Szczytu obejmują: wsparcie promocji kraju poprzez dyplomację regionalną i ekonomiczną, promocję wymiaru międzynarodowego współpracy regionalnej
nawiązanie oraz wzmocnienie relacji indywidualnych i instytucjonalnych pomiędzy uczestnikami z kraju i zagranicy, podpisanie porozumień o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, zwiększenie zakresu współpracy regionalnej z udziałem polskich jednostek samorządu terytorialnego, stworzenie podstaw do powołania Europejskiej Sieci Ekspertów (European Network of Experts in Regional and Economic Diplomacy – ENERED).

ORGANIZACJA

Głównym organizatorem konferencji jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które stawia nacisk na zwiększenie atrakcyjności regionów i lokalnych społeczności poprzez pobudzenie ekosystemów i zaangażowanie głównych interesariuszy z sektora gospodarki i nauki.

Do współpracy zaproszono przedstawicieli urzędów centralnych i regionalnych, wszystkie szczeble jednostek samorządów i zrzeszeń samorządowców; instytucje samorządu gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; ośrodki analityczno-badawcze oraz niezależnych ekspertów z Polski i świata.


WIĘCEJ INFORMACJI - REJESTRACJA - http://regiosummit.pl/pl/facebook