SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23.09.2019 Jesteś za granicą? Możesz zagłosować na wybranego kandydata w Polsce. Sprawdź, jak to zrobić! RODM Gdańsk

Wybory do Sejmu i Senatu coraz bliżej. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Uwaga! W obu Amerykach wybory odbędą się w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.Kto może zagłosować za granicą?

 Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel polski, który:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosowanie za granicą tylko osobiście

Wyborcy przebywający czasowo na stałe za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 


Jak zostać wpisanym do spisu wyborców za granicą?

Jako że konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

Możesz to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 
W zgłoszeniu musisz podać:

 1. nazwisko,
 2. imię (imiona),
 3. imię ojca,
 4. datę urodzenia,
 5. numer ewidencyjny PESEL,
 6. adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
 7. numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Zgłoszenia można dokonać do 10 października 2019 r. (włącznie).


Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Jeśli zmienisz miejsce pobytu przed dniem głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzymasz, na podstawie zgłoszonego wniosku, zaświadczenie  o prawie do głosowania.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyda urząd gminy lub właściwy konsul albo kapitan statku.
Z zaświadczeniem takim możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możesz zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy (konsulacie lub na polskim statku morskim), w której będziesz ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 11 października 2019 roku.
Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.
Bliższe informacje dostępne są na stronach internetowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Pamiętaj, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.


Termin głosowania - wyjątek od reguły

Jak już wspomniano, głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Jednakże w związku z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), który stanowi, że jeżeli w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą, głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym. W efekcie w obwodach utworzonych w:

 • Republice Argentyńskiej,
 • Federacji Republiki Brazylii,
 • Republice Chile,
 • Kanadzie, 
 • Republice Kolumbii,
 • Republice Kuby,
 • Meksykańskich Stanach Zjednoczonych,
 • Republice Panamy,
 • Republice Peru,
 • Stanach Zjednoczonych Ameryki

głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu zostanie przeprowadzone  w dniu 12 października 2019 r.


Źródło: PKW

facebook