SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

22.11.2021 Misje humanitarne na terenie Afryki Subsaharyjskiej Czyli artykuł o tym jakiej pomocy potrzebuje Afryka i czy „Zachód” jest w stanie pomóc?


Afryka Subsaharyjska jest regionem o największym zapotrzebowaniu na pomoc rozwojową, dlatego niniejszy artykuł traktować będzie o istocie misji humanitarnych na tychże terenach.

Kraje Afryki Subsaharyjskiej zmagają się z wieloma problemami, takimi jak konflikty wewnętrzne, korupcja, przestępczość zorganizowana, klęski żywiołowe, czy brak kompetencji u elit zarządzających krajami w tymże regionie. Na zatrważającą sytuację w tej części świata, wpływa również szereg uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych oraz politycznych, co prowadzi do faktu, iż blisko 50% tamtejszego społeczeństwa żyje na granicy ubóstwa. Dlatego w regionie Afryki Subsaharyjskiej niezbędna jest długoterminowa pomoc na wielu płaszczyznach, która zapewni poprawę jakości życia społeczeństwa afrykańskiego.

Ideą pomocy humanitarnej w tychże krajach jest niesienie pomocy ludziom, którzy ze względów ekonomicznych, katastrof naturalnych czy wojen nie mają dostępu do podstawowej opieki medycznej, edukacji oraz brak im jest warunków niezbędnych do godnego życia. Stąd prowadzone są tam stałe działania, których aktorami są m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska lub organizacje pozarządowe. Wspomniany sektor pozarządowy reprezentowany jest przez międzynarodowe, regionalne i lokalne podmioty realizujące konkretne działania na określonym obszarze, działające w ścisłej współpracy z organizacjami rządowymi oraz agendami ONZ i UE. W Polsce należą do nich np. Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Polska Misja Medyczna.

Odpowiedz na to, czym jest praca w sektorze humanitarnym, jest trudna do sprecyzowania. Praca w tymże sektorze bywa mylnie kojarzona jedynie z wolontariatem. Tymczasem jest to odpowiedzialne, pełne wyzwań zadanie, będące pełnoetatową, odpłatną pracą. Personel misji humanitarnych charakteryzuje się różnorodnością profilową stanowisk, ponieważ pracownikami są zarówno dietetycy, higieniści, lekarze, jak i inżynierowie.

Pracownicy misji humanitarnych zajmują się koordynowaniem działań na miejscu misji, gwarantując pomoc, wypełniając stosowne dokumenty lub nadzorując projekty i dbając o ich terminową realizację. Wykwalifikowani pracownicy przywracają dostęp do stałej opieki medycznej lokalnym społecznościom, udzielając im pierwszej pomocy bądź prowadząc programy szczepień. Pracownicy misji zapewniają również dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych poprzez budowanie toalet, sieci kanalizacyjnych oraz prowadząc lekcję dotyczące przestrzegania zasad higieny. W każdym afrykańskim kraju określane są przede wszystkim konkretne potrzeby lokalnych społeczności, dzięki którym pracownicy wspierają, dbają oraz opiekują się tamtejszą ludnością. Takie działania pozwalają m.in. ochronić najmłodszych przed zagrożeniami jak narkotyki lub prostytucja. Uczestnicy misji zapewniają również dzieciom dostęp do rzetelnej edukacji oraz budują i wykańczają szkoły, przedszkola bądź domy dziecka.

By przybliżyć Wam istotę misji humanitarnych na terenie Afryki Subsaharyjskiej, omówić należy działalność Polskiej Akcji Humanitarnej na tymże obszarze. Polska Akcja Humanitarna od 2011 roku działa w Somali, gdzie priorytetem jest zapewnianie ludziom dostępu do czystej wody, podtrzymywanie bezpieczeństwa higienicznego oraz pomoc migrantom wewnętrznym. Pracownicy PAH w Somali odnawiają istniejące już źródła czystej wody, budują latryny i ręczne pompy wodne. Dla społeczności lokalnej prowadzą szkolenia zarówno dotyczące dbania o sprawność punktów wodnych, by w wypadku awarii mieszkańcy sami mogli naprawić ich elementy, jak i z zakresu dobrych praktyk higienicznych. Rozdają również stosowne pakiety, co przekłada się na podtrzymywanie bezpieczeństwa higienicznego w trudnych warunkach. Personel misji humanitarnej dba także o edukacje, tworząc i szkoląc tzw. komitety wodne oraz zapewniając stały dostęp do czystej wody w szkołach. Pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej w Somali walczą również z falą głodu wśród społeczeństwa, dostarczając specjalistycznego wyżywienia.

Ogromne znaczenie dla pracy w sektorze humanitarnych i rozwojowym ma przede wszystkim stosunek do odmiennych kultur, otwartość oraz umiejętność przystosowania się do trudnych warunków pracy. Chcąc uczestniczyć w misjach humanitarnych, niezwykle potrzebna jest siła charakteru oraz dystans do otaczającej rzeczywistości, która zdecydowanie różni się od tej, do której przywykliśmy. Więcej informacji o działaniach Polskiej Akcji Humanitarnej i tym samym o istocie tychże misji na terenie Afryki Subsaharyjskiej (i nie tylko) przeczytacie na stronie internetowej: https://www.pah.org.pl.
facebook