SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.03. 2014 Gdańsk Wiceminister Kacperczyk o aktywizacji środowisk kobiecych RODM Gdańsk

– Rosnący udział kobiet w życiu publicznym i ich rola w rozwoju gospodarczym Polski może mieć istotne znaczenie dla budowania wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, atrakcyjnego i wyznaczającego dobre standardy w Europie i na świecie. – powiedziała podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk, otwierając 25 marca w Warszawie spotkanie z kobietami–przedstawicielkami świata biznesu i administracji.

W dyskusji wzięły udział m.in. kobiety sprawujące funkcje podsekretarzy stanu w resortach finansów i skarbu państwa, a także liczne grono reprezentantek branży finansowej. Panie debatowały nad większym włączeniem kobiet w życie publiczne. Omówiono także wizerunek kobiet w ogólnokrajowych mediach czy stosunek społeczny do kobiet–ekspertek. Uczestniczki debaty zastanawiały się, jakie kroki należy podjąć, aby wyeksponować ogromną rolę, jaką już teraz odgrywają kobiety w tworzeniu polskiej gospodarki oraz promocji naszego kraju za granicą.

– Wspieranie kobiet w środowisku zawodowym, a także wypracowywanie najwyższych standardów dotyczących równości płci zarówno w środowisku administracji państwowej, jak i w biznesie, wpisuje się doskonale w procesy transformacji ustrojowej Polski. – podsumowała debatę wiceszefowa polskiej dyplomacji.
facebook